facebook

निधी आणि विनियोग

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम दुसऱ्या टप्प्यातील निधी (एनएसीपी -२)

 

अनु क्र

एजन्सी

मिळालेला निधी (कोटी रुपये)

जीओआय

१९६

वर्ल्ड बँक

९५९

यूएसएआयडी

२३०.५८

सीआयडीए

३७.८१

यूएनडीपी

६.४७

अॉसएआयडी

२४.६५

ग्लोबल फंड

१२२.७४

डीएफआयडी

४८७.४

 

एकूण

 

२०६४.६५

 

 

एनएसीपी -२ मधील अंदाजपत्रकाच्या तुलनेतील खर्च

 

वर्ष प्रकल्प अंदाजित खर्च एकूण अंदाजित खर्च प्रत्यक्ष विनियोग एकूण विनियोग खर्च एकूण खर्च खर्चाची टक्केवारी
१९९९-२००० वर्ल्ड बँक 137.00 140.00 134.50 140.00 129.75 135.25 96.60
यूएसएआयडी 3.00 5.50 5.50
२०००-२००१ वर्ल्ड बँक 122.00 145.00 162.75 180.00 162.77 179.99 99.99
यूएसएआयडी 15.00 9.25 9.22
डीएफआयडी 8.00 8.00 8.00
२००१-२००२ वर्ल्ड बँक 168.00 210.00 185.00 229.70 187.72 226.55 98.63
यूएसएआयडी 15.00 13.00 11.46
डीएफआयडी 25.00 25.00 25.37
सीआयडीए 2.00 2.00 2.00
२००२-२००३ वर्ल्ड बँक 171.00 225.00 200.50 242.00 199.73 240.13 99.22
यूएसएआयडी 15.00 15.00 13.90
डीएफआयडी 35.00 25.00 25.00
सीआयडीए 2.00 0.50 0.50
यूएनडीपी 1.00 1.00 1.00
Aयूएसएआयडी 1.00 0.00 0.00
२००३-२००४ वर्ल्ड बँक 177.00 225.00 188.65 233.40 186.47 231.88 99.35
यूएसएआयडी 16.00 16.00 16.91
डीएफआयडी 28.00 26.00 25.75
सीआयडीए 2.00 1.50 1.50
यूएनडीपी 1.00 1.00 1.00
Aयूएसएआयडी 1.00 1.00 0.25
२००४-२००५ वर्ल्ड बँक 161.50 259.00 309.00 426.00 306.45 422.19 99.10
यूएसएआयडी 21.00 27.00 25.84
डीएफआयडी 26.00 41.00 41.00
सीआयडीए 2.00 2.00 2.00
यूएनडीपी 4.50 3.50 4.19
Aयूएसएआयडी 2.00 0.00 0.00
जीएफएटीएम 20.00 20.00 19.26
जनरल कॉम्पोनंट 22.00 23.50 23.45
२००५-२००६ वर्ल्ड बँक 239.90 533.50 254.80 533.50 256.49 532.70 99.85
यूएसएआयडी 30.00 30.00 24.98
डीएफआयडी 185.60 132.24 135.00
सीआयडीए 3.00 0.00 0.00
यूएनडीपी 2.00 0.96 0.96
जीएफएटीएम 50.00 92.50 92.50
जनरल कॉम्पोनंट 23.00 23.00 22.77
२००६-२००७ नॅको 705.67* 453.52**
वर्ल्ड बँक 249.68 365.08 360.87
यूएसएआयडी 25.0 26.0 26.00
डीएफआयडी 230.0 74.0 74.00
सीआयडीए 0 0 0
यूएनडीपी 0 5.0 0
जीएफएटीएम 157.32 192.92 180.23
जनरल कॉम्पोनंट
डीबीएस 43.67 42.67 41.60
एकूण 705.67 705.67 682.7